Square root
VBT
Calculator
magnet

Phong L

19 tháng 11 2022 08:09

câu hỏi

65:5 bằng bao nhiêu

65:5 bằng bao nhiêu 

alt

36

2


Nlinh N

19 tháng 11 2022 08:19

<p>65 chia 5 =13</p>

65 chia 5 =13

Nguyen K

19 tháng 11 2022 08:49

<p>65:5= 13</p><p>&nbsp;</p>

65:5= 13

 

Liem L

20 tháng 11 2022 09:34

=13

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận