Square root
VBT
Calculator
magnet

ThanhTrang N

16 tháng 3 2020 01:53

câu hỏi

6(x+2)=2x-4


0

2


Minh H

16 tháng 3 2020 08:30

6(x+2)= 2x-4 <=> 6x+12 = 2x-4 <=> 6x-2x = -4-12 <=> 4x = -16 <=> x = -4 Vậy S = { -4 }

Ngan N

16 tháng 3 2020 06:34

6x+12=2x-4 6x-2x=-4-12 4x =-16 x =-16÷4 x =-4 Vậy pt có nghiệm x=-4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thực hiện phép chia x^3+x^2-x+2:x-1

0

Lihat jawaban (1)