Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê M

04 tháng 12 2022 13:39

câu hỏi

6+8-9=?

6+8-9=?


12

2


Pha P

04 tháng 12 2022 13:42

<p>6+8-9=5</p>

6+8-9=5

Nguyễn T

04 tháng 12 2022 14:16

<p>Bằng 5 nhé</p><p>&nbsp;</p>

Bằng 5 nhé

 

Vũ B

04 tháng 12 2022 14:53

5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận