Square root
VBT
Calculator
magnet

Yuu O

07 tháng 4 2020 01:49

câu hỏi

5x ____>1 8-2x


1

1


Nguyễn T

15 tháng 4 2020 12:17

bạn chuyển 1 sang vế trái rồi qui đồng lên rồi giải ra nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn các biểu thức sau: a) A= 2x2-x+y³ +3x²y5-2xy + 7y3-4x2y5

1

Được xác nhận