Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

07 tháng 6 2023 15:23

câu hỏi

55+8…= 137

55+8…= 137


13

2


Nguyễn M

10 tháng 6 2023 05:12

<p>Chúng ta có câu hỏi 55 + 8... = 137</p><p>&nbsp;</p><p>Dùng cách tách số thì chúng ta sẽ có phép tính 55 + 80 + ... = &nbsp;137</p><p>&nbsp;</p><p>Sau đó ta có:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;55 + 80 + ... = 137</p><p>= &nbsp;135 + ... = 137</p><p>&nbsp;</p><p>Chuyển chỗ .. thành X thì ta có:</p><p>&nbsp; &nbsp; 135 + X = 137</p><p>Vận dụng cách tìm X ta có:</p><p>= &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; X = 137 - 135</p><p>= &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; X = 2</p><p>Vậy chỗ ... = 2</p><p>&nbsp;</p><p>Kiểm tra lại :</p><p>55+82= 137</p>

Chúng ta có câu hỏi 55 + 8... = 137

 

Dùng cách tách số thì chúng ta sẽ có phép tính 55 + 80 + ... =  137

 

Sau đó ta có:

     55 + 80 + ... = 137

=  135 + ... = 137

 

Chuyển chỗ .. thành X thì ta có:

    135 + X = 137

Vận dụng cách tìm X ta có:

=             X = 137 - 135

=             X = 2

Vậy chỗ ... = 2

 

Kiểm tra lại :

55+82= 137

Huỳnh T

30 tháng 6 2023 02:50

<p>55+8...=137</p><p>55+8=63&nbsp;</p><p>137-63=74</p><p>55+8+74=137</p>

55+8...=137

55+8=63 

137-63=74

55+8+74=137

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)