Square root
VBT
Calculator
magnet

Phát P

05 tháng 5 2022 12:55

câu hỏi

50×90=


9

2


Larry L

05 tháng 5 2022 13:20

50 × 90 = 5 × 10 × 9 × 10 = ( 5 × 9 ) × ( 10 ×10 ) = 45 × 100 = 4500

Thảo N

05 tháng 5 2022 15:10

= 4500 nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có hai xe trở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400 kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao, xe thứ hai chở 6 bao . Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu kg gạo?

2

Lihat jawaban (1)