Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung Đ

14 tháng 2 2023 10:21

câu hỏi

5 tấn 2 tạ

5 tấn 2 tạ

alt

5

2


Phan A

16 tháng 2 2023 15:11

<p>a,5-b,3-c,5-d,8</p>

a,5-b,3-c,5-d,8

Hồng P

20 tháng 2 2023 13:22

<p>Câu này trong câu a: mình ra là 5 = 5<u>5</u>8 chia hết cho 9&nbsp;</p><p>Câu b: mình ra là 9 hoặc 6 hoặc 3 = 6<u>9</u>3 , 6<u>6</u>3 và 6<u>3</u>3 chia hết cho 3</p><p>Câu c là : 5 =13<u>5</u> hết cho 3 và 5</p><p>Câu d là : 8 = 55<u>8</u> chia hết cho 2 và 9</p>

Câu này trong câu a: mình ra là 5 = 558 chia hết cho 9 

Câu b: mình ra là 9 hoặc 6 hoặc 3 = 693 , 663 và 633 chia hết cho 3

Câu c là : 5 =135 hết cho 3 và 5

Câu d là : 8 = 558 chia hết cho 2 và 9

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

623 + 322

12

Lihat jawaban (2)