Square root
VBT
Calculator
magnet

Thóc N

08 tháng 9 2022 03:53

câu hỏi

5/ Fill in each gap with the corect subject or object pronoun. 1: Dad is still at work .Call_____. 2: Mel and John aren't American._____are British. 3:This is my dog ,Sam. Do you like _____? 4:_____can speak Spanish . Listen to me ! 5:Emma is in the garden .You cần play with____. 6: Trung and you are from Vietnam._____are Vietnamese . 7: My sisters cần run fast . Look at _____! 8: John cần paint. These paints are for _____. 9:____ can climb . Watch us! 10: I'm a new student . My name's Michael . You can call_____Mike. 11: This is Tom . _____is 12 years old . 12: Hi,Mũm ! Can i look dinner with______?


35

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 15:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thóc N,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về điền đại từ nhân xưng hoặc tân ngữ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1: Dad is still at work .Call <strong>him</strong>.&nbsp;</p><p>2: Mel and John aren't American. <strong>They</strong> are British.&nbsp;</p><p>3: This is my dog ,Sam. Do you like <strong>it</strong>?&nbsp;</p><p>4: <strong>I</strong> can speak Spanish. Listen to me !&nbsp;</p><p>5: Emma is in the garden. You can play with <strong>her</strong>.&nbsp;</p><p>6: Trung and you are from Vietnam. <strong>You</strong> are Vietnamese.&nbsp;</p><p>7: My sisters can run fast. Look at <strong>her</strong>!&nbsp;</p><p>8: John can paint. These paints are for <strong>him</strong>.&nbsp;</p><p>9: <strong>We</strong> can climb . Watch us!&nbsp;</p><p>10: I'm a new student. My name's Michael. You can call <strong>me</strong> Mike. 11: This is Tom. <strong>He</strong> is 12 years old.&nbsp;</p><p>12: Hi, Mum ! Can I cook dinner with <strong>you</strong>?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thóc N,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về điền đại từ nhân xưng hoặc tân ngữ.

Bài giải chi tiết:

1: Dad is still at work .Call him

2: Mel and John aren't American. They are British. 

3: This is my dog ,Sam. Do you like it

4: I can speak Spanish. Listen to me ! 

5: Emma is in the garden. You can play with her

6: Trung and you are from Vietnam. You are Vietnamese. 

7: My sisters can run fast. Look at her

8: John can paint. These paints are for him

9: We can climb . Watch us! 

10: I'm a new student. My name's Michael. You can call me Mike. 11: This is Tom. He is 12 years old. 

12: Hi, Mum ! Can I cook dinner with you?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

He caught his son ... in the bathroom. smoked smoke to smoke smoking

18

Được xác nhận