Square root
VBT
Calculator
magnet

Chảo V

06 tháng 12 2022 14:07

câu hỏi

5+(-5)

5+(-5)

 

 


6

2

Được xác nhận

Phan T

07 tháng 12 2022 03:01

Được xác nhận

5+(-5)=0 vì số đối cộng số đối mãi mãi=0

Lê M

08 tháng 12 2022 14:33

Gevgsbyuiugybivrggbusrvvgryriubgiugrrvrrvubygrsrvgubyrsvrgiigyubsrvguibyuibygvrsriugybrguugrvtsgyurt sgyuibrtsvgrtsguibygvgruygbbyfgxvdgiyudfggvuybsggrvuygrvgsuybgiuyvrgfyus3gvrisufbygivsetygbiuyvesrbgiusverygbiuyesrvtbgiuyservgbiubyevrsgubyversgiuervbytsgiubsevrygirvtseubygvsretibuybgtsveruiybgveygsbiuygiuyersvbgiuvrybgverbuygisrevbyuibuergysvybuesrvguysrevbgersvbugyfbrvuseiygresiuybgersviuybgevfrubybgrefvsiuybgsrevybubvsefriyugbiersvuygbiuyvsrdbgyiusdvrgibuvresygvesrjubysvgdbrbuygsvrdbjuysgvdburevygBuyjgddyukbuvgfrehiyfuhiutgvdrubvrgytugkyb

Mai T

06 tháng 12 2022 14:15

<p>0</p>

0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn

30

Được xác nhận