Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyên N

12 tháng 2 2020 02:22

câu hỏi

5+3x=4x-9


0

2


Vũ T

18 tháng 3 2020 03:57

B trên làm s rồi.Phải làm như này: (=)3x-4x=-5-9 (=)-x=-14 (=)x=14

Lukachi L

12 tháng 2 2020 14:02

<=>3x+x=49-5 <=>4x=44 <=>x=44/4 <=>x=11

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thực hiện phép chia x^3+x^2-x+2:x-1

0

Lihat jawaban (1)