Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh T

26 tháng 10 2022 10:36

câu hỏi

5;32;64;....;....;...


1

1


Beluga T

26 tháng 10 2022 12:08

<p>5:32:64:320:640:3200</p>

5:32:64:320:640:3200

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận