Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ A

18 tháng 12 2019 15:31

câu hỏi

5√3- 11√27+4√12


0

4


Nguyễn N

19 tháng 12 2019 11:37

=5√3-11×3√3+4×2√3 =5√3-33√3+8√3 =-20√3

Nguyễn H

19 tháng 12 2019 13:27

-20√3

Linh H

20 tháng 12 2019 06:10

<=> 5√3 - 33√3 - 8√3 <=> (5-33+8)√3 <=> -20√3

Nguyễn L

21 tháng 12 2019 09:46

=5√3 - 11√3^2×3 + 4√2^2×3 =5√3 - 11×3√3 + 4×2√3 =5√3 - 33√3 + 8√3 =-20√3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cách giải hệ phương trình? [x-3y=4 [5x+3y=4

14

Lihat jawaban (2)