Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô T

22 tháng 12 2022 13:49

câu hỏi

4 x-3 4 x-5 =64

4x-3 4x-5=64


15

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

23 tháng 12 2022 11:31

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em&nbsp;<br><strong>Ngô T</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 9<br><br>Đây là một bài tập thuộc bài Lũy thừa<br>Bài giải chi tiết:<br>4<sup>x-3</sup><strong> 4<sup>x-5</sup>=64</strong></p><p><strong>&lt;=&gt; 4^(x-3 + x - 5 ) = 4^3</strong></p><p><strong>&lt;=&gt; 2x - 8 = 3</strong></p><p><strong>&lt;=&gt; 2x = 11</strong></p><p><strong>&lt;=&gt; x = 9</strong><br>Kết luận: đáp án chính xác là x = 9<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em 
Ngô T
Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 9

Đây là một bài tập thuộc bài Lũy thừa
Bài giải chi tiết:
4x-3 4x-5=64

<=> 4^(x-3 + x - 5 ) = 4^3

<=> 2x - 8 = 3

<=> 2x = 11

<=> x = 9
Kết luận: đáp án chính xác là x = 9
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Dương V

24 tháng 12 2022 13:06

<p>4<sup>x-5</sup>(1+4<sup>5</sup>) = 64</p><p>=&gt;4<sup>x-5</sup>&nbsp;.1025 =64&nbsp;</p><p>không có x thuộc N&nbsp;&nbsp;nào thỏa mãn</p>

4x-5(1+45) = 64

=>4x-5 .1025 =64 

không có x thuộc N  nào thỏa mãn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận