Square root
VBT
Calculator
magnet

Trangg T

04 tháng 4 2020 09:31

câu hỏi

4x^2 - 2x -10x +5 = 0 x^2 + x - 12 = 0 x^2 - 3x^2 + 3x - 1 + 2(x^2 - x) = 0


1

3


Ngọc N

05 tháng 4 2020 13:06

4x^2-2x-10+5=0 (=) (4x^2-2x)+(-10x+5)=0 (=) 2x(2x-1)-5(2x-1)=0 (=) (2x-5)(2x-1)=0 (=)2x-5 =0 hoặc 2x-1=0 (=) 2x=5 hoặc 2x=1 (=) x=5/2 hoặc x=1/2 Vậy.......

Ngọc N

05 tháng 4 2020 13:11

x^2+x-12=0 (=)x^2-3x+4x-12=0 (=)x(x-3)+4(x-3)=0 (=)(x+4)(x-3)=0 (=) x+4=0 hoặc x-3=0 (=) x=-4 hoặc x=3 Vậy.........

Ngọc N

05 tháng 4 2020 13:20

x^2-3x^2+3x-1+2(x^2-x)=0 (=) -2x^2+3x-1+2x(x-1)=0 (=)(-2x^2+2x+x-1)+2x(x-1)=0 (=)[-2x(x-1)+(x-1)]+2x(x-1)=0 (=) (-2x+1)(x-1)+2x(x-1)=0 (=)(x-1)(-2x+1+2x)=0 (=)(x-1).1=0 (=) x-1=0 (=). x=1 Vậy......

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cấu trúc chung của chương trình

0

Lihat jawaban (1)