Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhã V

27 tháng 12 2022 11:52

câu hỏi

43+(-100)+(-43)+150

43+(-100)+(-43)+150

 


5

2


Lê T

27 tháng 12 2022 12:17

<p>43+(-100)+(-43)+150</p><p>=&gt; (43 + (-43) ) + ( -100 + 150)</p><p>=&gt; 0 + 50= 50&nbsp;</p>

43+(-100)+(-43)+150

=> (43 + (-43) ) + ( -100 + 150)

=> 0 + 50= 50 

Khoa K

27 tháng 12 2022 12:20

<p>=[43+(-43)]+(-100)+150</p><p>=0+50</p><p>=50</p>

=[43+(-43)]+(-100)+150

=0+50

=50

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 có phải là ước của 10 ko

3

Được xác nhận