Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

19 tháng 11 2020 14:32

câu hỏi

4:3=?


7

3


Út P

20 tháng 11 2020 13:26

4 : 3 = 1 . Giải thích: Bốn mà chia cho ba tức có nghĩa rằng như ba chia cho ba bắng một mà bốn chia ba bằng ba chia ba là bằng một

Winterchill W

21 tháng 11 2020 11:03

hại não

Kim E

20 tháng 11 2020 13:49

1( dư 1)

Jolteon J

31 tháng 12 2020 06:09

4:3 = tứ chia tam = tám chia tư =8:4=2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456789 - 12345678 bằng ?😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 😁

27

Lihat jawaban (8)