Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

12 tháng 12 2022 15:17

câu hỏi

3x/x+1 - 5x -1/2(x+1)

3x/x+1 - 5x -1/2(x+1)

 

 


3

1


HoQuangHung H

12 tháng 12 2022 15:26

<p>(3x.2-5x+1)/2(x+1)=1/2(x+1)</p>

(3x.2-5x+1)/2(x+1)=1/2(x+1)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận