Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

01 tháng 7 2023 09:05

câu hỏi

3x+26=6

3x+26=6

 


17

2


Hồ G

01 tháng 7 2023 09:18

<p>3x = 6 - 26</p><p>3x= -20</p><p>x=-20/3</p><p>&nbsp;</p>

3x = 6 - 26

3x= -20

x=-20/3

 

Linh L

02 tháng 7 2023 09:07

<p>&lt;=&gt; 3x= 6-26</p><p>&lt;=&gt; 3x= -20</p><p>&lt;=&gt; x = -20/3</p><p>Vậy x = -20/3</p>

<=> 3x= 6-26

<=> 3x= -20

<=> x = -20/3

Vậy x = -20/3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển các hằng đằng thức (2x+1)(2x-1)

207

Được xác nhận