Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

04 tháng 1 2020 11:36

câu hỏi

36036-3003 __________ 46046-2002


0

1


T. Hữu

07 tháng 1 2020 02:22

= 33033 / 44044 = 3.11011 / 4.11011 = 3/4 = 0,75

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8 chia hết cho x

3

Lihat jawaban (1)