Square root
VBT
Calculator
magnet

Ho T

29 tháng 3 2023 12:26

câu hỏi

36% của 305

36% của 305


5

2


Dung H

29 tháng 3 2023 13:35

<p>36% của 305=210</p>

36% của 305=210

Phạm N

02 tháng 4 2023 14:45

<p>36% của 305=210</p>

36% của 305=210

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận