Square root
VBT
Calculator
magnet

Thắm T

29 tháng 11 2019 06:58

câu hỏi

34608-y:5=32874


0

1


Nguyễn T

01 tháng 12 2019 07:46

y ÷ 5 = 34 608 - 32 874 y ÷ 5 = 1734 y = 1734 × 5 y = 8670

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5000X5000=2500 đúng hay sai

0

Lihat jawaban (7)