Square root
VBT
Calculator
magnet

Lisa V

28 tháng 11 2022 10:49

câu hỏi

32x11 -23+23

32x11 -23+23


10

1


Tit T

28 tháng 11 2022 13:59

<p>32×11-23+23=352-23+23=329+23=352.</p>

32×11-23+23=352-23+23=329+23=352.

Như Q

28 tháng 11 2022 14:58

23x11-23+23 =352-(23+23) 352-46 4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)