Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

10 tháng 1 2023 14:26

câu hỏi

324km 2 5679m 2 =......dam 2

324km 5679m2 =......dam2


6

1


Futuredark F

11 tháng 1 2023 04:01

<p>324 km<sup>2</sup> 5679 m<sup>2</sup> = 32400 ha 56,79 dam<sup>2</sup> = 3240056,79 dam<sup>2</sup></p>

324 km2 5679 m2 = 32400 ha 56,79 dam2 = 3240056,79 dam2

Ly K

12 tháng 1 2023 02:01

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại C. CD là đường cao, DA=9,DB=16. Tính CD,AC,BC

3

Lihat jawaban (1)

Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào x: a)

4

Được xác nhận