Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần_ P

10 tháng 3 2020 02:44

câu hỏi

3√x+7 -√y-1 =5 5√x+7 -√y-1 =12


7

1

Được xác nhận

Hiền T

10 tháng 3 2020 07:21

Được xác nhận

Gọi a=căn x+7 b=căn y-1 HPT trở thành :[3a- b=5 [5a- b=12 Tính ra và được: [a=7/2 [b=11/2 tiếp [căn x+7=7/2 [căn y-1=11/2 Tiếp [x=1 [y=6 Vậy HPT ....

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho phương trình bậc hai x^2 +5x +3m=0 a, giải phương trình với m=2 b, tìm m để phương trình đã cho có nghiệm

8

Lihat jawaban (1)