Square root
VBT
Calculator
magnet

Liem A

04 tháng 8 2021 14:34

câu hỏi

3+6+7-9


16

4


Duẩn T

06 tháng 8 2021 03:34

3+6+7-9 = 9+7-9 = 16-9 = 7

Võ T

11 tháng 8 2021 01:15

3+6+7-9=7

Bảo T

06 tháng 8 2021 03:43

3 + 6 + 7 - 9 = 7

Lê C

24 tháng 11 2021 04:20

học lớp 1 hả ??? bằng 7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ông năm nay 88 tuổi.Bố bằng1/2 số tuổi của ông.Con bằng 1/2 tuổi của bố.Hỏi con bao nhiêu tuổi?

0

Lihat jawaban (2)