Square root
VBT
Calculator
magnet

Vinh P

10 tháng 2 2023 13:42

câu hỏi

3/5 -7/10 - 13/-20 giúp mình giải bài này nha

3/5 -7/10 - 13/-20

giúp mình giải bài này nha


6

1


Nguyễn Đ

11 tháng 2 2023 01:57

<p>3⁄5 - 7⁄10 -13⁄-20</p><p>= 6⁄10 - 7⁄10 - 13⁄-20</p><p>= -1⁄10 - 13⁄-20</p><p>= 2⁄-20 - 13⁄-20</p><p>= 11⁄20</p>

3⁄5 - 7⁄10 -13⁄-20

= 6⁄10 - 7⁄10 - 13⁄-20

= -1⁄10 - 13⁄-20

= 2⁄-20 - 13⁄-20

= 11⁄20

Phạm N

12 tháng 2 2023 08:39

3⁄5 - 7⁄10 -13⁄-20 = 6⁄10 - 7⁄10 - 13⁄-20 = -1⁄10 - 13⁄-20 = 2⁄-20 - 13⁄-20 = 11⁄20

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm M biết 97m chia hết cho 5 và 9 1

5

Được xác nhận