Square root
VBT
Calculator
magnet

Lân Đ

27 tháng 10 2022 07:59

câu hỏi

3×(4x - 41) = 9²

3×(4x - 41) = 9²


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 08:03

Được xác nhận

<p>Xin chào Lân Đ.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>3×(4x - 41) = 9²</p><p>=&gt;4x-41=81:3</p><p>=&gt;4x-41=27</p><p>=&gt;4x=27+41</p><p>=&gt;4x=68</p><p>=&gt;x=68:4</p><p>=&gt;x=17</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Lân Đ.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8.

Lời giải chi tiết:

3×(4x - 41) = 9²

=>4x-41=81:3

=>4x-41=27

=>4x=27+41

=>4x=68

=>x=68:4

=>x=17

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận