Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

05 tháng 5 2023 13:35

câu hỏi

3/4+-4/5-1/2

3/4+-4/5-1/2


9

2


Linh L

06 tháng 5 2023 02:30

<p>-11/20</p>

-11/20

Pham H

06 tháng 5 2023 13:26

<p>-11/24</p>

-11/24

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trả lời đúng đi

12

Được xác nhận

chó hàm số y=f(x) có đạo hàm là f'(x)=12x^2+2,và f(1)=3.Biết F(x) là nguyên hàm của f(x) thoả mãn F(0)=2, khi đó F(1) bằng

10

Lihat jawaban (1)