Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn A

29 tháng 12 2022 13:55

câu hỏi

2x2.(3xy-4xy2-5)


4

1


Mino M

29 tháng 12 2022 14:46

<p>2x<sup>2</sup>(3xy-4xy<sup>2</sup>-5)</p><p>=6x<sup>3</sup>y-8x<sup>3</sup>y<sup>2</sup>-10x<sup>2</sup></p>

2x2(3xy-4xy2-5)

=6x3y-8x3y2-10x2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biểu diễn các số sau trên trục số a) −12,5

0

Được xác nhận