Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai Q

23 tháng 8 2021 13:53

câu hỏi

2x+9>5


6

2


Mai Q

23 tháng 8 2021 13:55

2x+9>5

Hồng L

26 tháng 8 2021 15:04

2x+9>5 (=)2x>5-9 (=)2x>-4 (=)x>-4/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải pt 5(x-2)/(x+2)-2(x-3)/(x+3)=3

0

Lihat jawaban (2)