Square root
VBT
Calculator
magnet

Doan N

09 tháng 1 2020 10:02

câu hỏi

2x + 12 = 28 xin hay giup to


1

1


Nguyễn T

10 tháng 1 2020 22:35

2x+12=28 2x =28-12 2x. =16 x. =16÷2 x. =8 vậy x=8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm một số biết 3/5% của nó bằng 0,3

3

Lihat jawaban (1)