Square root
VBT
Calculator
magnet

Người N

14 tháng 8 2022 16:01

câu hỏi

2x + 1 /2 - 4x - 3 /3 = 2x + 6 / 4


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 06:16

Được xác nhận

Xin chào em Người N Do thầy không thấy yêu cầu đề bài nên thầy sẽ hiểu đây là bài tìm x nhé Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Phương trình bậc nhất một ẩn, Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Bài giải chi tiết: 2x + 1 /2 - 4x - 3 /3 = 2x + 6 / 4 <=>2x -2x- 4x=-1 /2+1 + 6 / 4 <=>-4x=2 <=>x=-1/2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tỉm số tự nhiên x biết b) 124+(118−x)=217

0

Được xác nhận