Square root
VBT
Calculator
magnet

Thai T

10 tháng 12 2019 07:26

câu hỏi

2x-1=1


1

3


Dương D

10 tháng 12 2019 11:32

2x=1+1 <=> 2x=2<=> x=2/2<=>x=1

Thu A

13 tháng 12 2019 12:30

2x - 1 = 1 <=> 2x = 1 + 1 <=> 2x = 2 <=> x = 1 Vậy x = 1

Hằng H

15 tháng 12 2019 05:19

<=>2x=1+1 <=>2x=2 <=>x=1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣2x^(2)−3x+1=0},B={x∈R∥2x−1∣=1}. Tìm A∖B

2

Được xác nhận