Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn C

03 tháng 12 2019 06:41

câu hỏi

2x-1=0


0

1


Hương L

03 tháng 12 2019 10:53

x=1/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

0 có phải là rố hữu tỉ không

13

Được xác nhận