Square root
VBT
Calculator
magnet

Sunny S

26 tháng 2 2023 02:51

câu hỏi

29,2 nhân x -1,3 = 2,7

29,2 nhân x -1,3 = 2,7


12

1


Jenee J

26 tháng 2 2023 08:51

<p>29,2x-1,3=2.7</p><p>-&gt;29,2x=1,3+2,7=4</p><p>-&gt;x=4:29,2=10/73</p>

29,2x-1,3=2.7

->29,2x=1,3+2,7=4

->x=4:29,2=10/73

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

12

Được xác nhận