Square root
VBT
Calculator
magnet

Hân G

26 tháng 10 2022 12:13

câu hỏi

27×25+27×74+27

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 12:14

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hân G</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; 27.25+27.74+27</p><p>=27.25+27.74+27.1</p><p>=27.(25+74+1)</p><p>=27.100</p><p>=2700</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hân G

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên

Câu trả lời chi tiết như sau:

    27.25+27.74+27

=27.25+27.74+27.1

=27.(25+74+1)

=27.100

=2700

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Hân G

26 tháng 10 2022 12:17

em Cảm ơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x: c) (x−5)^(3)+16=17

1

Được xác nhận