Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn A

08 tháng 4 2020 09:40

câu hỏi

25 × x -1,5 = 25 ÷ x +1,5 (x = ???) yêu cầu cả hai x đều bằng nhau


0

1


Nguyễn T

15 tháng 4 2020 06:50

lớp 5 k giải được

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

132.39...120.40

6

Lihat jawaban (3)