Square root
VBT
Calculator
magnet

Ánh M

26 tháng 1 2023 15:01

câu hỏi

215+43+(-15)+(-23)

215+43+(-15)+(-23)


3

2


Giang V

27 tháng 1 2023 09:01

<p>215+43+(-15)+(-23)<br>=258+(-15)+(-23)<br>=243+(-23)<br>=220</p>

215+43+(-15)+(-23)
=258+(-15)+(-23)
=243+(-23)
=220

Kelly K

28 tháng 1 2023 08:52

<p>215+43+(-15)+(-23)</p><p>=[215+(-15)]+[43+(-23)]</p><p>=200+20</p><p>=220</p>

215+43+(-15)+(-23)

=[215+(-15)]+[43+(-23)]

=200+20

=220

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm sô nguyên sao cho 3n + 13 chia hết chọn + 4

4

Lihat jawaban (1)

Viết các tích sau dưới dạng 1 luỹ thừa f) 4^(2)⋅16^(4)

0

Được xác nhận