Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

12 tháng 5 2022 12:48

câu hỏi

20A= mA 60kV= V 2405mA= A 1100V= KV 120mV= V 200mV= kV


2

1


M. Van

20 tháng 5 2022 09:02

20A= 20000 mA 60kV= 60000V 2405mA= 2,405A 1100V= 1,1KV 120mV= 0,12V 200mV= 0,0002kV

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một học sinh đứng cách gương phẳng 2m có một bức tường ở phía sau cách học sinh 1m ảnh của bức tường tạo bởi gương phẳng cách nơi học sinh đứng bao nhiêu m

6

Được xác nhận