Square root
VBT
Calculator
magnet

Vì T

28 tháng 10 2019 23:02

câu hỏi

20 × 51 - 60 × 17 + 178


0

3


Nguyễn G

03 tháng 11 2019 03:35

20 x 51 - 60 x 17 + 178 = 1020 - 1020 + 178 = 0 + 178 = 178

Thuy T

04 tháng 11 2019 04:43

787tv smkh9o

Trương N

17 tháng 11 2019 08:13

=178

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

125+53

17

Lihat jawaban (4)