Square root
VBT
Calculator
magnet

Đêm B

04 tháng 4 2020 11:04

câu hỏi

2 × ( x+7)= - 16


0

1


Phạm Đ

05 tháng 4 2020 01:24

2 × (x + 7) = -16 x + 7 = -16 : 2 x + 7 = -8 x = -8 - 7 x = -15

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2=

43

Lihat jawaban (18)

trên cùng một tia Ox vẽ hai điểm I và K sao cho OI = 4 cm ; OK = 8 cm . a) Trong 3 điểm O ; I ; K điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ? b) So sánh OI và IK c) Điểm I có phải là trung điểm của đoạn thẳng OK không ? Vì sao ? d) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng IK . Tính OM .

21

Được xác nhận