Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ T

04 tháng 12 2019 13:47

câu hỏi

2(x+5)-x²-5x=0


1

4


Phạm T

05 tháng 12 2019 04:16

2(x+5)-x(x+5)=0 (x+5)(2-x) =0 x+5=0 hoặc 2-x=0 x=5hoac x=2

Nguyễn T

09 tháng 12 2019 08:20

2(x+5)-x(x-5)=0 (2-x)(x+5)=0 nên 2-x=0 hoặc x-5=0 vậy x =2 hoặc x=5

Đinh P

09 tháng 12 2019 09:47

2(x+5)-x(x+5)=0 (x+5)(2-x)=0 =>x+5=0 hoặc 2-x=0 =>x=-5 và x=2 😊😊😊😊😊

Lâm T

11 tháng 12 2019 11:20

2(x+5)-x^2-5x=0 <=> 2(x+5)-(x^2+5x)=0 <=> 2(x+5)-x(x+5)=0 <=> (x+5)(2-x)=0 =>x+5=0 hoặc 2-x=0 => x=-5 hoặc x=2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Max của biểu thức B(x)=-5x^2-4x+1

0

Lihat jawaban (1)