Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ T

04 tháng 12 2019 13:47

câu hỏi

2(x+5)-x²-5x=0


0

4


Phạm T

05 tháng 12 2019 04:16

2(x+5)-x(x+5)=0 (x+5)(2-x) =0 x+5=0 hoặc 2-x=0 x=5hoac x=2

Nguyễn T

09 tháng 12 2019 08:20

2(x+5)-x(x-5)=0 (2-x)(x+5)=0 nên 2-x=0 hoặc x-5=0 vậy x =2 hoặc x=5

Đinh P

09 tháng 12 2019 09:47

2(x+5)-x(x+5)=0 (x+5)(2-x)=0 =>x+5=0 hoặc 2-x=0 =>x=-5 và x=2 😊😊😊😊😊

Lâm T

11 tháng 12 2019 11:20

2(x+5)-x^2-5x=0 <=> 2(x+5)-(x^2+5x)=0 <=> 2(x+5)-x(x+5)=0 <=> (x+5)(2-x)=0 =>x+5=0 hoặc 2-x=0 => x=-5 hoặc x=2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một đội xe dự định phải trở 60 tấn gạo ủng hộ người dân gặp khó khăn do dịch covid gây ra . Lúc sắp khởi hành có 3 xe phải điều đi làm việc khác . Vì vậy mỗi xe phải trở nhiều hơn một tấn gạo . Tính số xe lúc đầu của đội

0

Lihat jawaban (1)