Square root
VBT
Calculator
magnet

Mo D

04 tháng 2 2020 14:55

câu hỏi

2×(x-3)+x=3×(5-x)


2

2


Ý L

06 tháng 2 2020 09:26

2×x-2×3+x=3×5-3×x 2x-6+x=15-3x 2x+3x+x=15+6 x×(2+3+1)=21 x×6=21 x=21:6 x=3,5

Nguyễn Y

21 tháng 2 2020 14:36

2(x-3)+x=3(5-x) 2x-6+x=15-3x 2x+x+3x=15+6 2x+x+3x=21 6x=21 x=21:6 x=3;5 cách giải lớp 6;7 đúng 💯

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

môn văn: viết 1 đọan hội thọai có sự dụng 2 hàm ý

3

Lihat jawaban (1)

Tính giá trị của các biểu thức: b) (3⋅4^(2)⋅2^(7))^(2):(3^(2)⋅2^(20))

3

Được xác nhận