Square root
VBT
Calculator
magnet

Tín C

08 tháng 3 2021 22:57

câu hỏi

2 người làm chung một công việc trong 4 ngày thì xong hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xong cv bt năng suất người 1 gấp 2 người thứ 2


19

1


H. Phan

09 tháng 3 2021 07:37

Gọi x (ngày) là thời gian người thứ nhất làm một mình xong việc (x > 4) Năng suất của người 1: 1/x (công việc) Năng suất của người 2: 1/x : 2 = 1/2x (công việc) Năng suất của cả 2 người: 1/4 công việc tại có pt: 1/x + 1/2x = 1/4 => 4 + 2 = x <=> x =6 (nhận) năng suất của người 2 là 1/12 công việc Vậy người t làm một mình xong việc trong 6 ngày và người 2 làm một mình xong việc trong 12 ngày.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

b) ( 9x^2y3 +18x^2y^2–3xy^2)/9xy^2

2

Lihat jawaban (1)