Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:58

câu hỏi

2.My house is smaller than my parents house. →My parents house


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 08:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về so sánh hơn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>My house is smaller than my parents house.</strong></h1><p><strong>=&gt; My parents house is bigger than my house</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về so sánh hơn

Bài giải chi tiết:

My house is smaller than my parents house.

=> My parents house is bigger than my house

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

We both (listen/ listens) to the radio in the morning.

9

Được xác nhận