Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh G

22 tháng 12 2019 12:34

câu hỏi

2 mũ 5 nhân 101 trừ 2 mũ 5 nhân 101 mũ 0


0

1


Ly L

22 tháng 12 2019 13:18

2^5 × 101 - 2^5 ×101^0 = 32 × 101 - 32 × 1 = 3232 - 32 × 1 = 3232 - 32 =3200

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3×(x-7)-11=-17

0

Lihat jawaban (1)