Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn N

14 tháng 12 2022 16:27

câu hỏi

2. Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)3, Fe(NO3)2 và Al(NO3)3. Trong hỗn hợp X, nguyên tố nitơ chiếm 17,38% về khối lượng. Từ 14,5 gam hỗn hợp X có thể điều chế được tối đa m gam hỗn hợp Y gồm hai kim loại Fe và Al. Tính giá trị của m.

2. Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)3, Fe(NO3)2 và Al(NO3)3. Trong hỗn hợp X, nguyên tố nitơ chiếm 17,38% về khối lượng. Từ 14,5 gam hỗn hợp X có thể điều chế được tối đa m gam hỗn hợp Y gồm hai kim loại Fe và Al. Tính giá trị của m.

     

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 11:44

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Muối Bài giải chi tiết: Ta có: nN trong X = 0,18mol=nNO3 trong X mNO3 trong X = 11,16g Vậy m của Al và Fe trong X = 3,34g Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Tuấn N

16 tháng 12 2022 06:39

có thể giải chi tiết k ạ e cảm ơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 19,4gam hỗn hợp hai axit CH3COOH và C2H5COOH tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 300 ml tính phần trăm khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp

0