Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái T

07 tháng 6 2023 10:55

câu hỏi

2) Cho phương trình (m−2)x^(2)−2mx+m+2=0 a) Giải phương trình với m=2. b) Tìm giá trị nguyên của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng nguyên?

2) Cho phương trình (m−2)x^(2)−2mx+m+2=0
a) Giải phương trình với m=2.
b) Tìm giá trị nguyên của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng nguyên?

alt

16

1


Thúy H

07 tháng 6 2023 14:36

<p>a/Thay m=2 vào ta đc :</p><p>(2-2)x^2-2.2.x+2+2=0</p><p>4x+4=0 &lt;=&gt; x=-1&nbsp;</p><p>Vậy x=-1&nbsp;</p>

a/Thay m=2 vào ta đc :

(2-2)x^2-2.2.x+2+2=0

4x+4=0 <=> x=-1 

Vậy x=-1 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho mệnh đề chứa biến P(x), vởi x∈R. Tìm x để P(x) là mệnh đề đúng: a) P(x):"x^(2)−5x+4=0"

6

Được xác nhận