Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo T

05 tháng 5 2023 04:20

câu hỏi

2-5x<17

2-5x<17


2

1


Ánh H

07 tháng 5 2023 16:23

<p>2 – 5x &lt; 17</p><p>&lt;=&gt; 5x &gt; –15</p><p>&lt;=&gt; x &gt; –3</p>

2 – 5x < 17

<=> 5x > –15

<=> x > –3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại C. CD là đường cao, DA=9,DB=16. Tính CD,AC,BC

3

Lihat jawaban (1)

Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào x: a)

4

Được xác nhận