Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao C

08 tháng 12 2019 02:40

câu hỏi

2/3+4/5-2/3


2

1


Lê T

08 tháng 12 2019 08:05

2/3+4/5-2/3 =(2/3-2/3)+4/5 =0+4/5 =4/5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá tri cot120^(∘)

40

Được xác nhận